Vymáhání pohledávek

Systém iSpis.cz je robustní a dospělý informační systém pro vymáhání pohledávek.

Jsou podporovány různé kategorie pohledávek - od běžné správy přes mimosoud až po soudní fázi, a všechny kroky jejich zpracování:

 • je možné případy hromadně nahrávat
 • rozesílat přednastavené výzvy
 • párovat platby na bankovních účtech
 • hlídat splátky na splátkových kalendářích
 • generovat úkoly pro operátory a dohlížet na ně
 • a nepřeberné množství další funkcionality...

Díky snadné konfigurovatelnosti, komponentové architektuře modulů a pružnému modelu vývoje naše společnost nabízí další snadné rozšiřování přesně dle požadavků, zaměření či obchodní strategie.

Klíčové přednosti systému

 • intuitivní ovládání a bohaté možnosti automatizace dílčích kroků
 • uživatelsky jednoduché nastavení a tvorba šablon pro komunikaci
 • integrované další on-line služby (veřejné databáze, služby třetích stran)
 • moderní modulární architektura zaměřená na flexibilitu a škálovatelnost
 • reporting a sledování klíčových výkonnostních charakteristik vymáhání
 • plně customizovatelná business logika systému

Funkcionalita systému

 • podpora všech fází správy a vymáhání pohledávek
 • evidence případů: osob, úkolů, pohledávek, splátkových kalendářů, plateb
 • párování příchozích plateb, e-mailů, telefonátů, datových zpráv
 • automatické i ruční zasílání SMS, e-mailů či dopisů dle šablon
 • propojení se službou telefonní ústředny a management telefonistů
 • konektory na různé banky, komunikační služby, externí systémy, API
 • kontrola splátek, rozesílání upomínek, účtování úroků a nákladů vymáhání
 • kompletní podpora soudní fáze vymáhání pohledávek (e-PR, datové zprávy)
 • součástí portál pro věřitele a portál pro dlužníky pro on-line platbu

Další funkce

 • propracovaný skóring, skip tracing a lustrace v Centrální evidenci exekucí
 • vytváření prioritizovaného plánu obvolávání dlužníků
 • podpora nemovitostí: evidence a zasílání upozornění při změně ve výpisu
 • notifikace o změnách stavů insolvenčních a soudních řízení
 • pravidelné zasílání vyúčtování (přijatých plateb, provizí, vratek) věřitelům
 • možnost ad hoc statistického prozkoumávání dat a tvorby reportů
 • pravidelné importy a exporty do různých systémů dle potřeby
 • aplikační rozhraní, možná silná vazba na jiný informační systém
 • vícejazyčná verze, plná podpora více trhů v rámci skupiny

Příklad koloběhu zpracování případů

V prvním kroku systém umožňuje případy dané kategorie hromadně nahrát pomocí MS Excel tabulky.

Během vymáhacího procesu pak případ prochází různými stavy. Ty je možno podrobně konfigurovat dle požadované obchodní logiky, nicméně ve výchozím nastavení se u kategorie mimosoudního vymáhání jedná o stavy:

Kontaktování - ověření doručitelnosti SMS a e-mailů, telefonát(y)

Kalendář - s dlužníkem bylo domluveno zaplacení dluhu či splátkový kalendář

Prodlení - dlužník neuhradil přislíbenou splátku dluhu

Soud - předání AK k soudnímu vymáhání, následuje změna kategorie případu

Dohledávání Podvod Návštěva Insolvence Ověřování - další možné stavy

Uzavřeno - případ se vrací věřiteli, ze systému se přesune do archivu

Systém rozeznává logiku jednotlivých stavů - např. během Kontaktování automaticky rozesílá přednastavené SMS a e-maily, u Kalendáře hlídá, zda byla provedena přislíbená platba a pokud ne, případ automaticky překlápí na stav Prodlení (a generuje úkol "volat" pro operátory) apod. Celková logika systému je obchodním know-how klienta a je nastavena jemu přesně na míru.

Systém dle údajů v systému dále generuje úkoly pro jednotlivé operátory (dle jejich pracovního zařazení) do jednotné fronty k vyřízení (služba Inbox). Operátor tak každý den přehledně vidí, co je potřeba vyřídit a postupně úkoly řeší. Do tohoto centralizovaného místa se zařazují např. naplánované telefonáty, neuhrazené splátky, příchozí e-maily či SMS, příchozí datové zprávy z úřadů, nespárované platby, insolvenční řízení, apod.

Je tak možný dohled managementu na proces plnění pracovních úkolů a stav zpracování dílčích fází vymáhání.

Případy jsou navíc zobrazovány dle času poslední změny stavu - na první pohled jsou tak vidět případy, kde se nic neděje (stojí), a systém také sám hlídá, zda doba trvání nějakého stavu nepřesahuje povolené limity. Např. pokud je stav 5 dnů v Prodlení, je upozorněn příslušný operátor, pokud je v Prodlení 10 dnů, je upozorněn management.

Mimosoudní vymáhání

V mimosoudní fázi inkasa je systém zaměřen na automatickou intenzivní komunikaci s dlužníkem, sledování plnění domluvených závazků a na efektivní organizaci práce operátorů vykonávající další úkony při vymáhání pohledávky.

 • podpora různých druhů, fází a stavů vymáhání, procesní workflow
 • propojení se službou telefonní ústředny dle nastavených parametrů a priorit
 • odesílání e-mailů a SMS dle zadané šablony, kontrola doručení
 • jednoduché vkládání údajů z případů vyžlucením (zvýrazněním) názvu údaje
 • podpora matematiky, podmíněných výrazů a opakování v šablonách
 • automatické párování příchozích e-mailů od dlužníků
 • call-scripty pro telefonisty, evidence odpovědí ve strukturované podobě
 • evidence úkolů různých typů a priorit, podpora procesu jejich zpracování
 • podpora volání dlužníkovi hned po úspěšném doručení SMS nebo otevření e-mailu

Dále systém umožňuje automatický import příchozích plateb z bankovních účtů, jejich párování, eviduje domluvené splátkové kalendáře, hlída jejich splatnost, či umožňuje napojení na soudní fázi vymáhání.

Skóring dlužníků

 • inteligentní práce s údaji osoby (RČ, IČ, validace adresy, oslovení)
 • deduplikace osob a adres, hledání shodných kontaktů mezi případy
 • rejstříky: CEE exekuce, CRE SK, RŽP, ČÚZK, ISIR a mnohé další
 • scóring adresy dle RUIAN, databáze azylových domů, ghet, úředních adres
 • dohledávání profilů dlužníků na Facebooku, fotografie dlužníka u případu
 • monitor insolvencí,
 • dohledávání na úředních deskách exekutorů, zda není hledán Policií ČR apod.

Komunikační kanály

Systém umožňuje jak hromadně tak automatizovaně komunikovat s dlužníkem různými cestami:

 • SMS zprávy: možnost odesílat přes zvolenou bránu nebo použitím naší služby odesílání SMS za vysoce výhodné ceny díky hromadným slevám.
 • E-mail: SendGrid nebo Google řešení zabezpečující vysokou propustnost bez označování e-mailů za spam. Hlídání doručení a otevření e-mailů.
 • Dopisy: odesílání prostřednictvím České pošty či jiných specializovaných společností, díky čemu je zajištěna kompletní služba přípravy dopisů včetně barevného tisku a obálkování za minimální ceny.
 • Telefonie: integrace systému prediktivního vyáčení, příchozí a odchozí hovory, plánování hovorů, párování na případy.
Ukázka: Tvorba šablony pro zasílanou výzvu
Ukázka: Vystavení splátkového kalendáře

Soudní fáze

Služba dále obsahuje funkcionalitu pro zajištění soudního vymáhání pohledávek.

 • kompletní systém pro správu advokátních spisů moderním způsobem
 • odesílání předžalobních výzev, evidence PDF podacích lístků
 • podávání EPR, ČTÚ a EPP formulářů na základě šablon
 • generování hromadných ABO příkazů pro úhradu soudních poplatků
 • služba přeposílání datových zpráv na e-mail, jejich dlouhodobá archivace
 • zatřizování datových zpráv, rozeznávání více než 70 druhů datových zpráv
 • automatický zápis nařízených soudních jednání do kalendáře (včetně adresy)
 • zjišťování stavu soudního řízení, INS řízení, EX řízení (pouze IS Evolio)
 • automatizované stahování doložek právních mocí k vydaným rozsudkům či e-PR
 • generování návrhů na nařízení exekuce, komunikace s exekutorským úřadem

Architektura systému

 • Více kompletně oddělených dat (subjektů) v rámci jedné instalace (databáze)
 • Uživatel může mít přístup k datům více subjektů.
 • Aplikačně kontrolovaná oprávnění, dle operace i dle části dat
 • Právo data jen číst, jen přidávat, i zapisovat nebo vykonat konkrétní akci
 • Předdefinované role (např. manager, operátor, inspektor, věřitel,...)
 • Podpora externích idenifikátorů - silné vazby na jiný informační systém
 • Automatické testování funkcionality, více než 1500 testů
 • Podrobná dokumentace vytahovaná přímo z komentářů ze zdrojového kódu.
 • Možnost hostingu systému (SaaS) nebo provozu na serveru ve vaší kanceláři
 • Technologie: Java, Perl, Catalyst, HTTPS, REST API, PostgreSQL, GIT, Debian

Jsme leadři na trhu!

Společnost Sokordia, s.r.o., se stovkami tisíc vymáhanými pohledávkami v několika zemích EÚ, stovkami tisíc odeslaných e-PR pro desítky klientů a několika miliony dotazů do CEE je v oblasti správy a vymáhání pohledávek leadrem na trhu!

Za dobu od spuštění služby iSpis.cz byl náš systém rozsahem svých služeb dotažen do dokonalosti, kdy postupně došlo k automatizaci a bohaté customizovatelnosti všech kroků vymáhání pohledávek.

Naší největší devizou je však rozsáhlé know-how, které se softwarovou podporou procesu vymáhání pohledávek souvisí.

Naše společnost je tak silným a spolehlivým partnerem pro Vaše podnikání, se kterým máte jistotu, že neuděláte chybu!

Kontaktovat