Dokumentace

Tato dokumentace doplňuje dokumentaci uvedenou v prezentační části webových stránek o bližší technický popis. Dokumentace popisuje chování systému zejména z pohledu implementátora systému ve Vaší společnosti.

 Případ

Případ

Služba Případ slouží k evidenci Vašich obchodních případů.

Obchodním případem může být např. advokátní spis, inkaso pohledávky apod.

Případ - Evidence advokátního spisu

Služba Případ ve verzi pro advokáty slouží k evidenci spisů spojených s výkonem běžné advokátní praxe. U případu je možno evidovat spisovou značku advokáta, stav, osoby a jejich role, dokumenty, poznámky, úkoly, úkony, řízení (soudní spisové značky), datové zprávy, apod.

Služba Případ nezahrnuje ostatní služby jako např. Dopis -- pro zasílání poštovních dopisů, Lustrace v CEE, archiv datových schránek (zdarma je však varianta zasílání na e-mail), monitoru ISIRu, službu Hromadného e-PR (které je vhodné pro správu pohledávek, nikoliv občasné ad-hoc žaloby) apod. Při aktivaci služby Případ je však v ceně služba Řízení.

Případ - Mimosoudní vymáhání

Služba Případ ve variantě pro mimosoudní vymáhání pohledávek umožňuje mimosoudní vymáhání všech běžných druhů pohledávek.

Tato služba propojuje několik různých služeb systému iSpis.cz. Základem je evidence a správa tzv. případu, který je charakterizován jako jednotlivý závazek dlužníka vůči věřiteli. Případy lze lehce importovat, exportovat a provádět na nich veškeré základní úkony související se správou pohledávek.

Systém umožňuje jednoduše evidovat komunikaci s dlužníkem, na kliknutí odesílat předpřipravené dopisy, emaily či SMS, s možností jejich úpravy před odesláním.

Lze vytvářet také Šablony, které se automaticky aktivují. Je možné např. nastavit, aby se zadaná výzva (dopis, email, SMS) odeslala při počátečním importu případů, při změně stavu, zadaný počet dní před nebo po splatnosti apod.

Případ - Soudní vymáhání

Pro žalování balíků pohledávek lze použít služby Dopis a Hromadné e-PR, s následnou správou případů ve službě Případ.

<p> Případy je vhodné hromadně naimportovat před odesláním předžalobních upomínek -- pokud budou vytvořené dřív, než se odešlou dopisy, tak pak se každý dopis přes RefNo na případ napáruje a přidá do Událostí. Stejně to funguje s následným podáním ePR.

<p> Po zapracování podání na soudě se do Případu do sekce Řízení přidá soudní spisová značka podání, a ta bude hlídána. Datové zprávy jsou pak přiřazovány k případům na základě spisové značky v nich obsažené, případně se přes službu Schránka dají vylistovat nepřiřazené a přiřazení doplnit.

<p> U případu tak jsou evidovány všechny odeslané dopisy, podaná e-PR, jejich soudní řízení, související datové zprávy, ale můžete si také evidovat další poznámky, souobry, úkoly, úkony, či generovat a odesílat z Případů další dokumenty.

Případ

Obsah případu

Případ se skládá z následujících prvků. Obvykle obsahuje pouze výraznou podmnožinu, a to dle obchodního zaměření uživatele (přesněji dle kategorie případu).

(ID)

Interní databázové ID systému, neměnné, uživatelsky nepřístupné.

RefNo

Jednoznačný, uživatelem zadaný identifikátor případu.

Skupina

Případ může být zařazen do nějaké skupiny. Skupina může mít vliv na chování případu, např. určuje výchozí měnu pohledávek případu.

Kategorie

Typ (druh) případu. Určuje business logiku případu, například zda jde o marketingový případ, vymáhání pohledávky, advokátní spis apod.

Stav

Krok procesního zpracování případu.

Uživatelské údaje případu

Množina klíč-hodnota.

Položky

Dodané služby nebo zboží

Pohledávky

Faktury či jiné pohledávky

Platby:

Evidované příchozí platby navázané na případ

Datové zprávy:

Každá datová zpráva ve službe Schránka patří do nějakého případu

Řízení:

Množina soudních, exekučních, insolvenčních apod. řízení.

Události:

Chronologická řada poznámek, úkonů, úkolů, souborů a odeslaných zpráv.

Osoby:

Množina osob včetně jejich vztahů (rolí).

Lustrace:

Výsledky hledání údajů o osobách případu ve věřejných či neveřejných rejstřících.

Nemovitosti:

Nemovitosti (propojení na katastr nemovitostí).

Poznámka:

Libovolná, volná, uživatelem zadaná poznámka

Referenční čísla (RefNo)

Každý případ má svůj identifikátor, tzn. referenční číslo nebo-li RefNo.

Referenční číslo (RefNo) může obsahovat pouze: číslice 0 až 9, znaky A až Z (velká písmena, bez diakritiky), lomítko a pomlčku. Ostatní znaky jsou ignorovány.

Rovněž tak jsou ignorovány levostranné (počáteční nevýznamné) nuly a mezery.

Začíná-li RefNo na "NNN EX", je i tato část ignorována.

Končí-li RefNo na /NN, je převedeno na plný rok /20NN.

Interně jsou lomítka převáděna na podtržítka, aby je šlo používat v URL adresách, jménech souborů apod.

Kategorie případu

Každý případ by měl být zařazen do nějaké kategorie, přičemž dle kategorie se odvíjí business logika případu. Kategorie rozlišuje, zda případem je advokátní spis, rozhodčí řízení, úvěr, dražba, či cokoliv jiného.

Stav (status) případu

Každý případ je v nějakém stavu. Množina přípustných stavů je dána kategorií případu.

Automatické číslování případů

Systém může případy číslovat automaticky, přičemž v sekci Nastavení lze zvolit formát, jak mají čísla RefNo vypadat. Lze zvolit mezi prostou číselnou řadou nebo číselnou řadou doplněnou o ročník (např. 3/2014).

Kategorie Inkaso: Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je možno vytvořit pouze u případů kategorie Inkaso.

Vytvořením splátkového kalendáře je případu změněn stav na Kalendář.

Splátkový kalendář je definován datem začátku (první splátky), výší první splátky (nepovinné), počtem splátek, výší jedné (pravidelné) splátky, částí, která patří věřiteli a dnem v měsíci, kdy má být zaplacena. Tyto údaje jsou zapsány do Uživatelských polí případů jako SplKalDatum, SplKalExtra, SplKalPocet, SplKalSplatka, SplKalCreditor, SplKalDen a SplKalOperator.

Při vytvoření SK jsou smluvní úroky všech pohledávek zastaveny (Do zkopírované do OrigDo a nastaveno Do dnešního dne). Při smazání SK jsou smluvní úroky zas spuštěny (smazáno Do, resp. přepsáno OrigDo hodnotou).

Vymazáním splátkového kalendáře jsou SplKal* pole smazána a případ je přepnut do kategorie Mimosoud.

Archivace, skartace a mazání případů

Případy, které už jsou vyřízené (zpracované, uzavřené, ukončené,...) je možné archivovat. Archivací případy pořád zůstávají v systému a jde je vyhledat, pouze se standardně nezobrazují v seznamu případů.

Zobrazit všechny případy včetně archivních je možno použitím filtru "Všechny včetně archivních" nebo přes rozšířenou filtraci.

Případy je možno archivovat ručně hromadnou akcí nebo u varianty služby s podporou automatizovaných akcí nastavit i automatickou archivaci, kdy se uzavřené případy vždy po zadaném počtu dnů automaticky přepnou do archivního režimu.

U této varianty je možná i automatická skartace případů, kdy dochází k vymazání detailů archivovaného případu ze systému. Samotný případ v systému zůstává i po skartaci, ale obsahuje pouze minimum informací - RefNo (advokátní spisovou značku), odkaz na archivní soubor (nikoliv však soubor samotný), související soudní spisové značky, externí identifikátor případu, variabilní symboly apod. Figuruje-li osoba pouze u skartovaného případu, je z databáze vymazána i taková osoba.

Naproti tomu vymazání případu (pomocí ikony koše) maže případ z databáze včetně RefNo. Je smazána vazba na osoby případu, samotné osoby však vymazány nejsou - v systému zůstávají jejich osobní údaje, výsledky lustrací, ručně připsané kontaktní údaje, dále jsou hlídány v ISIRu apod.

Před nebo po archivaci, ale před skartací, je možné vytvořit export - archivní verzi případu, a to spuštěním hromadné akce pomocí Provést akci - Export - Archivní verze případů (ZIP).

Vyhledávání případů

Pro funkci rychlého vyhledávání v případech je nad databází vytvářen tzv. index -- kolekce "slov" z jednotlivých případů.

Do indexu se zapisuje (a lze tedy vyhledávat): RefNo, pak ke každé osobě případu její jméno, příjmení, RČ (bez lomítka), datum narození (DD.MM.RRRR), příp. název, IČ, email, telefonní číslo (u českých bez prefixu +420).

Na VeLikOSti písmen ani na dikaritice při vyhledávání nezáleží, nealfanumerické znaky jsou ignorovány.

Index je aktualizován vždy v noci, bezprostředně po vytvoření případu či změně tedy vyhledání případu nemusí být funkční.

Jméno případu

U případu jsou pro přehlednost (např. v tabulkách, výpisech,..) kromě RefNo často vypisovány i osoby, které jsou v případu zapsány. To slouží jako jakýsi "název" případu. Je uváděno pouze tzv. krátké jméno (jen příjmení či název bez formy).

Webová URL adresa případu

Webová adresa (URL) pro přímý přechod na případ je https://ispis.cz/pripad#RefNo, kde RefNo je buď RefNo případu (po převedení lomítek na podtržítka) nebo interní ID případu s pomlčkou. Příklad https://ispis.cz/pripad#3_2014

Pokud případ nemá RefNo, je jako jeho identifikátor používano interní databázové ID systému, s pomlčkou na začátku (např "-300920").

Automaticky vytvářené případy

Při používání některých funkcí může systém vytvořit případ i automaticky.

To se týká např. při používání služby Schránka, kdy systém zakládá nový případ na základě sledování zpráv v datové schránce (jednoznačnost je určována na základě spisových značek). Případ tak slouží jako jakýsi spojovník mezi řízením (nebo i více řízeními, např. C, EXE a EX), příslušnými datovými zprávami a osobami vytaženými z těchto datových zpráv.

Takto vytvořené případy nemají RefNo.

Jiným příkladem automatického vytváření případů je služba Lustrace, kdy u hromadných lustrací je ke každému RefNu na vstupu založen případ.

U některých operací může vzniknout i zcela prázdný případ. Případ je považován za "prázdný", pokud: nemá RefNo, nemá stav, nemá uživatelská pole, není v žádné skupině, nemá datové zprávy, nemá události, nemá řízení a nemá žádné osoby nebo jsou všechny ve vztahu "ISDS".

Takové případy systém může automaticky smazat.

Osoby případu

U případu lze evidovat osoby, přičemž u osoby se eviduje i její vztah (role) k případu. Vztahem může být např.: Věřitel, Klient, Kontakt, Žalobce, Žalovaný apod.

U případu je možno evidovat více osob stejné role, nicméně business logika často pracuje pouze s první osobou dané role.

Objednatel

Objednatelem je myšlena první osoba role "povinny", "žalovany", "dlužník", "debtor" nebo "klient".

Při vystavování faktury je objednatelem první osoba role "klient", pokud není, tak objednatel dle předchozí věty.

Dodavatel

Dodavatelem je osoba s rolí "věřitel". Pokud taková není, je použita Vaše osoba (dle údajů uvedených při registraci do systému).

Příjemce

Příjemce je totéž jako Objednatel. Přijemci jsou zasílány automaticky generované zprávy systému.

Advokát

V nastavení skupiny je možno evidovat výchozího advokáta. Je použit pro generování e-PR, v šablonách smluv (např. u advokátní úschově) apod. Pro zadání advokáta dané skupiny zadejte jeho IČ do pole AdvokátIČ v nastavení šablony.

Balance

Finanční balancí se rozumí součet částek jistiny a příslušenství (úrocích, smluvní pokutě,...) mínus platby, v součtu přes všechny pohledávky případu. Data splatností či nastavení splátkového kalendáře je ignorováno.

Kategorie Advokat: Evidence řízení u případu

U případu (nejenom advokátního) je možno evidovat jedno nebo několik řízení. Řízení je specifikováno svou spisovou značkou. Řízení může být insolvenční (INS), exekuční (EX) nebo soudní (ostatní).

Aktivní soudní řízení případu

Aktivním soudním řízením je myšleno první řízení, které není EX nebo EXE.

Pokud takové neexistuje, je myšleno první řízení, které není EX.

Aktivní exekuční řízení případu

Aktivním exekučním řízením je myšleno první EX řízení.

Aktivní řízení případu

Aktivním řízením je myšleno posledně vytvořené řízení.

Soud případu

Pro určení soudu případu je použit údaj Soud z Údajů případu, který může obsahovat název nebo kód soudu.

Není-li toto pole vyplněno, je použit soud z Aktivního soudního řízení. (Je-li takové řízení a je-li u např. EPR spisové značky soud uveden).

Není-li soud určen ani takto, je soud určen dle adresy pobytu (příp. sídla) Odběratele případu.

Při ručním odesílání zprávy z Případu lze vybrat Soud případu nebo ostatní soudy, které se vyskytují v Řízeních případu.

Exekutor případu

Výchozího exekutora lze nastavit v sekci Nastavení - Advokát.

Role osoby v případu

Každá osoba evidovaná u případu musí mít určenou svou roli (Vztah k případu). Osoba může být v případu evidována vícekrát, pokaždé však v jiné roli. Je možné evidovat více (různých) osob se stejnou rolí.

Aktuálně se rolí myslí jedno z: Věřitel, Klient, Kontakt, ISDS (osoby automaticky vytažené z datových zpráv), Žalobce, Žalovaný, Oprávněný, Povinný, Exekutor, Jedntal, Společník.

Výčet lze na Vaši žádost libovolně rozšířit.

Některé role systém zná a řídí podle nich logiku procesů.

Události případu

U případu je možno evidovat chronologickou řadu jeho událostí. Událostí je jedno z: Poznámka, Úkon, e-PR, Dokument, Úkol nebo Zpráva (odeslaná zpráva).

U všech úkolů je evidován autor jejího vytvoření (poslední aktualizace), čas vytvoření a čas poslední aktualizace.

Událost typu Poznámka

Poznámka je prostá textová poznámka.

Událost typu Úkon

Úkonem je myšlena poskytnutá služba a je evidován její popis, množství (např. "1:30" nebo "5.5") a jednotková cena.

Událost typu e-PR

Z případu je možné podávat návrhy na vydání el. platebního rozkazu. Systém pak tyto návrhy eviduje, včetně hlídání nabytí právní moci.

Událost typu Dokument

K případu je možno uložit libovolné soubory (např. smlouvy, faktury, fotky, skeny,...).

Událost typu Úkol

U úkolu je možno vyplnit Řešitele (zadat někomu úkol) a čas dokdy má být úkol vyřešen -- takový úkol zapisován do Kalendáře uživatele, bez něj je úkol zapisován do "TODO" listu.

U úkolu je dále možno zadat místo řešení (adresu) -- v tom případě jde o schůzku. Při zadání poštovní adresy v běžném tvaru má uživatel možnost překliknout se do mapy (a např. využít navigaci v mobilním telefonu).

U úkolu je dále možno zadat jeho výsledek. Takový úkol je pak považován za vyřízený. Je evidován čas vyřízení.

Při vytvoření či každé změně úkolu je zadavateli a řešiteli zaslán e-mail, včetně tzv. ICS přílohy (pozvánky) usnadňující zápis úkolu do Vašeho kalendáře (Google Calendar, Microsoft Calendar, mobilní telefon,...).

Nevyřízené Úkoly jsou úkoly, kde není vyplněn text s výsledkem. Úkol je potřeba vyřešit do jeho data, anebo okamžitě, není-li datum zadáno.

Úkolem typu "volat" pro potřeby pravidelného obvolávání dlužníků pomocí exportu jsou myšleny případy, které mají nějaký úkol typu "volat", který je nevyřízený a nemá nastaven čas nebo je tento čas v minulosti.

Skupiny případů

Případy je možné organizovat do skupin. Skupina může mít vlastní nastavení, údaje z nastavení skupiny lze použít např. při tvořbě dopisů.

Skupiny případů

Případy je možno organizovat do skupin. Případ může být (nemusí) v nanejvýš jedné skupině. Skupiny nejsou hierarchické (nelze je zanořovat). Skupina může evidovat některé společné prvky případů.

Skupina má svůj krátký jednoznačný identifikátor a popis. Identifikátor může obsahovat pouze znaky A až Z (velká písmena, bez diakritiky), 0 až 9, tečku, podtržítko a pomlčku.

Skupina - hromadný import případů

Služba Případ umožňuje hromadný import případů zadáním MS Excel tabulky s následujícími sloupci:

RefNo

Jednoznačný identifikátor případu, např. číslo smlouvy, VS, spisová značka advokáta, apod. Musí mít tvar Číslo nebo Číslo/Ročník. Povinné pole.

Kategorie | Category

Doména (business-logika) případu. Např. pro inkaso pohledávek vždy "Inkaso", pro advokátní případy "Soud".

Stav | State

Výchozí stav případu, množiny stavů závisí na kategorii, např. u kategorie “Inkaso” stav “MimoSoud”, “Kalendář” apod.

Štítek | Label

U případu je možno evidovat jednoslovné textové popisky, pomocí kterých pak lze případy vyhledávat apod.

Smazat štítek je možné jeho zadáním ve sloupci DeleteLabel.

Vztah | Relation

U případu je možno evidovat jednu nebo více osob s různým vztahem k případu. Např. "Povinný", "Žalovaný", "Věřitel".

Jméno, Příjmení, TitulPřed, TitulZa nebo jen CeléJméno | GivenName, FamilyName

Osobní jméno a příjmení, včetně případných titulů.

RČ, IČ, Název | PersonalCode, CompanyId, CompanyName

Rodné číslo, v libovolném formátu, případně (také) IČ nebo název u PO.

UliceČíslo nebo Ulice a ČísDom (nebo ČísPop, ČísOrient, ČísEvid), PSČ, Obec nebo jen Adresa | Street, StreetNo, HouseNumber, ZIP, City, Country

Hlavní adresa osoby. Ulice a čísla můžou být zadány v jednom poli jako UliceČíslo. Lze zadat i vše v poli Adresa, viz níž.

Adresa, AdresaDoručovací, AdresaSídlo, AdresaDalší | Address, AddressDelivery, AddressBusiness, AddressExtra

Alternativně lze adresu uvést v jednom poli ve tvaru "Ulice číslo, PSČ Obec", např. "Antonínská 564/18, 60200 Brno". Běžné odchylky od tohoto tvaru jsou povoleny.

Lze zadat i další adresy, je však potřeba je uvést v jednom poli.

Email, Telefon | Phone, ISDS, Web, ExtraID

E-mail, telefonní číslo, ID datové schránky, URL adresa, případně další libovolný identifikátor.

Person

Je-li osob u případu více, a pokud se importuje přes API a ne MS Excel tabulkou, je možné na vstupu uvést pole Person, obsahující jako prvky jednotlivé osoby. U osoby je nutné uvést Relation (nebo Vztah) a pak hodnoty definující danou osobu (jméno, RČ,...).

Nemovitost.*

K případu je možné také nahrát nemovitost, zadanou v polích Nemovitost.*, kde * je Adresa, Jednotka, KatÚzemí, Parcela, Řízení, Pracoviště, Poznámka, HlídatDo, Hlídat.

Částka, Splatnost, Vystaveno, VznikZávazku, VS, DodavatelIČ | SupplierID | SupplierCode, PurchaserID, PoznámkaPohledávky, Měna, Uhrazeno a UhrazenoDne | Amount, DueDate, IssuedDate, ContractDate, VS, ClaimNote, Currency, PaidAmount, PaidDate

K případu vytvoří i pohledávku. Je-li Uhrazeno, přidá i jednu úhradu (např. částečnou platbu).

Na vstupu lze specifikovat i příslušenství pohledávky, a to pomocí polí ve tvaru Příslušenství.Položka. Seznam příslušenství a položek je na webu v detailu pohledávky. Např. je-li na vstupu ZákonnýÚrok.Částka, je vytvořeno i příslušenství typu ZákonnýÚrok se zadanou částkou.

Alternativně lze zadat Amount, VS, FineAmount, FineVS, FeeAmount, FeeVS, InterestAmount, InterestVS pro rozdělení pohledávky na jistinu, pokutu, poplatek a kapitalizovaný úrok.

Soud, SpZn

Soud a spisová značka případného soudního řízení.

Poznámka, Úkol | Note, Task, NoteBy

Dále je možné zadat sloupce Poznámka nebo Úkol pro vytvoření události u případu. Je-li zadána Poznámka, je vytvořena poznámka s příslušným textem, je-li zadán Úkol s hodnotou "volat", "návštěva" apod., je vytvořen příslušný úkol. Je-li zadáno obojí, je vytvořen úkol s vyplněnou poznámkou. Do pole PrioritaÚkolu je možno zadat prioritu. Do pole NoteBy login uživatele iSpisu, pod kterým se poznámka vytvoří.

History

Do pole <History> lze zapsat novým řádkem oddělený seznam poznámek. Každý řádek musí být v podobě "YYYY-MM-DD text poznámky".

Tabulka může obsahovat i další sloupce, které se zapíšou do části Údaje | Fields případu.

Skupina - hromadný import dokumentů k případům

Je možný také hromadný import dokumentů k případům, např. smluv, faktur, podacích lístků, jiných důkazů či jiných souborů, které chcete u případů evidovat.

Dokumenty označené při importu jako důkazy se použijí při generování e-PR formuláře - budou přiloženy k podání. "Jiné dokumenty" odesílány nebudou, slouží pro Vaši interní potřebu.

Na vstupu je očekáván jeden ZIP soubor, který obsahuje dokumenty všech případů. Dokumenty musí být buď pojmenovány ve tvaru číslo_název-souboru (kde číslo je RefNo - vaše značka případu) nebo musí mít vytvořenou podsložku pojmenovanou číslo dle čísla případu, a v ní pak jednotlivé soubory bez omezení na tvar jejich názvu.

Pokud u značky případu používáte lomítko (číslo a ročník), musí být soubory ve složkách a složka musí být pojmenována ve tvaru číslo_ročník, čili s podtržítkem místo lomítka.

Business logika aplikace

Částečně konfigurovatelná, částečně hard-coded na míru.

Pokud je hard-coded, je zde alespoň zdokumentovaná.

Automatizace - triggery

Některé funkce systému generují události, na které je pomocí tzv. triggerů možné připojit nějakou reakci.

Tento mechanizmus slouží jako základ pro rozšiřování funkcionality iSpisu o business logiku klienta. Jednoduše (konfigurací) je možné na důležité události systému definovat spouštění jednoduchých (předdefinovaných) reakcí, mechanizmus však umožňuje i pokročilou integraci kódu klienta použitím API.

Trigger je definován názvem spouštěcí události on, podmínkami pro spuštění and, názvem spouštěné reakce do a šablonami jejích parametrů with.

Události zasílají podrobná data o události (v zdokumentovaném formátu), úkolem with šablon je překlopit je na parametry, které na (zdokumentovaném) vstupu očekává příslušná reakce.

Příklad: Při insolvenci událost zasílá RČ osoby a RefNo případů, trigger odesílající e-mail vytvoří tělo a předmět e-mailu dle šablony.

Při události jsou přes konfiguraci vyhledány na ni navázané triggery, dál se vyhodnotí jednotlivé and podmínky, následně jsou with šablonami vypočteny parametry reakce a ta je spuštěna.

Názvy událostí začínají na On, názvy reakcí na Do.

Příklad: Při posuzování žádosti je na událost OnGetDecisionEngineResult možné připojit trigger spouštějící kód klienta (např. přes REST API) a výsledná hodnota je vrácena iSpisu.

Proposal-3: Možnost skládat více reakcí za sebe, šablonou parametrů definovat změnu výstupních hodnot jedné reakce na vstupní data další reakce.

Podmínky

Spouštění událostí je možné filtrovat podmínkami. Do and pole se podmínky zapisují jako v IF výrazech v šablonách, např. pole s podmínkou Field.Ovoce OR Field.Zelenina aktivuje trigger, jen pokud je u případu vyplněno Ovoce nebo Zelenina.

Rekce

Reakce definuje svůj seznam argumentů (key-value pole), které jsou definovány u triggeru a před spuštěním reakce jsou v nich textově nahrazeny hodnoty z údajů zaslaných spouštěčem události. Např. odeslání e-mailu má argumenty To, Subject, Body, kde např. Subject může být definován jako "{RefNo} [State]: U osoby {Event.RC} nová insolvence {Event.SpZn}".

 Osoba

Osoba

Veškeré osoby, které jsou v systému z různých důvodů zpracovávány, se ukládají na centrální úložiště -- do databáze osob.

Obsah osoby

U osoby je evidováno:

Základní údaje

U fyzických osob je evidováno Jméno, Příjmení, datum narození (dále Narozen, dohromady někdy také JmPrDn), Prefix (titul před), Suffix (titul za, forma podnikání), rodné číslo (RČ nebo RodnéČíslo) a případně IČ. U právnických osob Název a IČ. Je také možné evidovat DIČ osoby.

Rozlišení mezi FO a PO se provádí na základě existence Příjmení. Datum narození a rodné číslo musí být ve shodě. Není možné vyplnit nesmyslné kombinace údajů (např. Narozen a Název), rovněž všechna pole jsou kontrolována na formální správnost (kontrolní cifra rodného čísla, IČ, tvar e-mailu apod). Např. u hromadného importu osob tak systém trvá na opravě všech formálních chyb ve vstupních datech.

V databázi osob není možné evidovat stejnou osobu dvakrát.

Systém má omezení, že není možné evidovat dvě různé osoby se stejným jménem, příjmením i datem narození. Takové osoby budou ztotožněny. Naopak nemá-li osoba vyplněno Narozen, a Jméno s Příjmením je totožné s jinou osobou, tyto osoby nebudou automaticky ztotožněny.

Adresy

Je možné evidovat celkem čtyři poštovní adresy: adresa pobytu (AdresaHlavní), doručovací (AdresaDoručovací), sídlo nebo místo podníkání (AdresaSídlo) a "další" (AdresaDalší). Při zasílání dopisů má přednost adresa doručovací před adresou pobytu.

Kontaktní údaje

Email, jedno nebo více telefoních čísel oddělených mezerou, ID datové schránky, webová URL adresa a "Další ID" -- libovolný jiný údaj.

Poznámka

U osoby je možno evidovat textovou uživatelskou poznámku pro libovolné účely.

Datum narození a rodné číslo musí být ve shodě.

Do pole Telefon je možné zadat více telefonních čísel. Je potřeba je oddělit čárkou nebo mezerou. Nezačíná-li číslo znakem '+', je k číslu automaticky doplněno '+420'. Kromě Telefon (a Phone) lze použít i PrependPhone a AppendPhone, které přidávájí další číslo (buď na začátek nebo na konec).

Adresou osoby pro odesílání dopisů je myšlena její doručovací adresa, není-li vyplněna pak hlavní adresa, není-li vyplněna ani ta, pak je použita adresa sídla.

Adresu AdresaSídlo může systém automaticky aktualizovat (přepsat) dle údajů ve veřejných podnikatelských rejstřících (ObchR, RŽP, ARES, oborové komory,...).

IČ je vždy převáděno na 8 místné doplěním nul zleva.

Není-li vyplněno datum narození osoby ale je vyplněno rodné číslo, je datum narození vypočítáván automaticky.

Je možné evidovat více telefonních čísel (v jednom poli oddělených mezerou nebou čárkou), přičemž pro automatickou telefonii se používá první zadané číslo, pro zasílání SMS pak první číslo, které (po normalizaci) začíná na +4206 nebo +4207. Kromě toho je možno evidovat i další (alternativní) telefonní čísla (např. na partnera, už zrušená, apod.), která jsou systémem ignorována. Za dvojtečku je možné zapsat jednoslovní poznámku k číslu (např. "+420777123456:soused");

Systém je také propojen se sociální sítí Facebook, na které umí osobu dohledat dle e-mailu a získat tak její fotku či odkaz na profilovou stránku.

Při vytváření osoby se zjišťuje, zda osoba už v systému není evidována. To se provádí v prvním kroku dle RČ (je-li vyplněno), pak dle JmPrDn (je-li vše vyplněno), pak dle IČ a nakonec dle Názvu. Není-li takto osoba dohledána, je vytvořena osoba nová.

Pokud už osoba existovala, budou její údaje doplněny -- přepsány.

Kontrola osob v Insolvenčním rejstříku

Při aktivaci služby Monitor ISIR jsou každý pracovní den všechny osoby kontrolovány v Insolvenčním rejstříku.

Kontroluje se, u osoby za posledních 14 dnů nebylo prohlášen úpadek. Pokud je takové řízení nalezeno (a systém na něj ještě neupozornil), bude uživateli o tomto zaslán e-mail. Vystupuje-li osoba v Případech majících vyplněné RefNo, bude jejich seznam uveden v e-mailu. Systém tedy může upozornit i na osobu, jejíž případ byl sice už vymazán, ale vymazáním případu zůstala osoba v databázi dále evidována.

Pro hlídání osoby není nutné u ní evidovat RČ, systém hlídá i osoby zadané pouze jménem, příjmením a datem narození. U podnikajících subjektů stačí zadat IČ.

Na požádání je možno systém nastavit tak, aby upozorňoval už na zápis osoby (zápis návrhu na oddlužení) do insolvenčího rejstříku.

Údaje u osob jsou pojmenovány: IČ, IČO, Název, RČ, RodnéČíslo, Narozen, DatumNarození, Pohlaví (M/F), Jméno, Příjmení, Dřívější, CeléJméno, TitulPřed, TitulZa, RC_ICO.

Systém disponuje funkcí převádějící příjmení do vokativu (oslovení). či akuzativu (4. pádu).

Dle jména umí automatizovaně rozlišit ženu od muže.

S poměrně velkou přesností umí rozdělit jméno na jméno a příjmení nebo určit, že jde o název společnosti. Využívá databázi křestních jmen, právních forem apod. Užitečné, pokud máte v datech údaje v jednom poli.

"Krátkým jménem" je myšleno příjmení nebo název bez formy (případně jen RČ nebo IČ, pokud jméno ani název není znám), "přirozeným" pak jméno a příjmení nebo název do čárky (případně jen RČ nebo IČ).

Adresa -- práce s adresami

Adresy zadávané do systému jsou ukládány v textové podobě (v jednom poli), ovšem s definovaným formátem a často je ověřována jejich platnost, případně jsou na adresu navázány další operace.

Systém se snaží důsledně rozlišovat mezi číslem popisným, evidenčním a orientačním, ale popravdě správně to často nemají ani weby státní správy...

Preferovaný formát zápisu adresy je "Ulice číslo, PSČ Obec", případně "PSČ Vesnice číslo", nepovinně za čárkou doplněné o kód státu (", CZ").

Adresu je možno zadat i rozdělenou, v tom případě systém "zná" následující pole: Stat, PSC, Ulice, UliceCislo, Obec, Mesto, CisPop, CisEvid, CisOrient, CisByt, CastObce (nepovinné) nebo je možno zadat celou adresu v poli Adresa.

Dohledávání údajů o osobě zadáním IČ

Systém umožňuje dohledat údaje o podnikající osobě z veřejných podnikatelských rejstříků.

Jako první je vyhledáván web http://seznamovm.cz (pro dohledání ID datové schránky), následně RŽP, následně ObchR a nakonec agregátor ARES.

K IČ je pak v ARESu také dohledáno její případné DIČ. Má-li DIČ 10 cifer, je z něj vytaženo rodné číslo a datum narození.

 Úvěry

Uzavírání žádostí

Pravidelně v 7:00 ráno se prochází všechny případy a pokud:

- případ (ještě) nemá štítek Abandoned

- je ve stavu Drafting nebo Proving

- poslední událost je starší 5 dnů

Kde poslední událost je Field.LastSavedTime, nebo nějaká novější událost kromě typu sent, nebo datum vytvoření případu.

Tak:

- uzavřou se nedokončené úkoly (s poznámkou abandoned).

- nastaví se štítek na Abandoned

Automatické oživování případů

Operace comeback

Automatické oživování případu - cca co hodinu se odesílají Comeback (resp. PushLead), a to následnovně:

- odesílá se na případy ve stavu Drafting nebo Proving

- které mají LastActivityMessage starší 3 hodin (resp. 24 hodin)

- kde LastActivityCode není ResumedTrashLead

- kde není údaj SentComeback (resp. SentPushLead)

Na takové odešle Comeback (resp. PushLead) zprávu a čas odeslání poznačí do SentComeback (resp. SentPushLead).

Kontrola případů automat

Jednou za den se propočítá AvailableAddAmount.

ERROR: Can't open /opt/is/lib/Loan/Check.pm: No such file or directory at .lib/Utils.pm line 1070.

Operace tryToAutoProve

Operace tryToAutoProve> ověří, že:

- jsou data formuláře kompletní,

- dokumentace je dostatečná - 2 fotky, 3 PDF nebo kontomatik.xml nebo totipsd2.json nebo ApplProofPromised údaj.

- pokud ano, spustí runCompletion

Změna stavů

Každý den se pouští kontrola všech neuzavřených případů. Vypočítá se DPD, pokud je kladné, tak:

U DPD0 se nastaví stav EarlyLate a vytvoří úkol call.

U DPD45 se nastaví štítek ToBeCollected (fronta pro zaslání na externí inkaso).

U DPD120 se nastaví štítek ForSale a stav SellOut.

Úroky

Každý den se pouští kontrola všech případů ve stavu EarlyLate nebo ExtCollection.

Pokud případ nemá štítek LateFeeStopped a má kladné DPD, tak je na všech main a add pohledávkách se záporným zůstatkem vypočten denní přírůstek:

1. Smluvní pokuty Fine (jen během EarlyLate u main pohledávek): Pro DPD do 6 je nulový, u DPD rovno 6 je šestinásobek 35 Kč, jinak pokud je zbytek po dělení DPD třiceti menší rovno 14 (DPD % 30 <= 14), tak je to 35 Kč.

2. Smluvní úrok CCInterest: Desetina procenta z dluhu na jistině denně, do DPD 6 však 0 a v DPD 6 den šestinásobek.

3. Zákonný úrok CLInterest (jen u DPD nad 92): Určen roční zákonný úrok pro aktuální den (poslední update 1.7.2020, 8.25 %), vynásoben dluhem na jistině, děleno 365.

Dál je napočítán 50% limit: základem je jistina pohledávky a součet všech jejich Poplatků, pokutou je součet ostatních příslušenství. Následně se zkontroluje, že vypočtené navýšení pohledávky pro tento den, spolu s pokutou, je míň nebo rovno 50 % základu.

Pokud ano, je k pohledávce denní Fine, CCInterest a CLInterest přidán - buď přičteno k příslušenství toho typu s Period v daném měsíci, nebo založením nového příslušenství. U příslušenství nastavuje Od a Do, přičítá k Amount.

Rozdělení na měsíce je kvůli NRKI a účetnictví.

Inkaso

Účtování AddServices

...

POD ERRORS

Hey! The above document had some coding errors, which are explained below:

Around line 34:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'Změna'. Assuming UTF-8

Schvalování žádosti

Form Data - kontroly

1. zda existují všechna pole, které jsou v config.fields

2. platnost rodneho cisla overena uz pri vytvareni osoby

3. zda hodnoty odpovídají regulárním výrazům z configu

4. zda ApplPhoneVerificationPIN odpovida údaji PhoneCode nebo má případ štítek Repeated.

5. VYPNUTO: zda ApplSignature odpovida SignatureCode (protoze pri schvalovani podpis jeste neni)

6. krestni jmeno je ceske/slovenske (resp. iSpisu zname)

7. FIX: prijmeni je caste (dle castajmena.json - zdaleka ne vsechna!) https://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx

8. TODO: Adresy jsou v RUIANu?

Dokumentace - Ověření PSD2

PSD2 (směrnice EU standardizující bankovní služby) umožňuje se souhlasem žadatele nahlídnout mu na bankovní transakce na jeho účtu. K tomu používáme službu společnosti Kontomatik (historicky i ST/ToTi), která vrací XML soubor.

Službu je také možné použít i v rámci know-your-customer (KYC) procesu, který licencovaný poskytovatel úvěrů musí ze zákona nad žadatelem provádět.

1. Prochází se všechny soubory pojmenované kontomatik.xml nebo totipsd2.json v případu mladší 60 dnů.

2. Prochází se všechny výpisy v souboru.

3. V plném jménu majitele musí někde být podřetězec křestní jméno a příjmení

4. Pokud je ve výpisu dostupné datum narození, musí odpovídat.

5. V tom případě vrátí číslo účtu z tohoto výpisu.

6. Jinak skončí s chybou.

Dokumentace - kontrola dokumentace žádosti

1. musí existovat všechny soubory z config.mandatoryDocuments (aktuálně prázné).

2. musí být OK kontrola občanky a kontrola výpisů

Kontrola při posuzování

1. Musely proběhnout dotazy do všech rejstříků z config.koRegistries

2. U každého typu lustrace definována pozitivní/negativní hodnota

3. Nesmí mít delikty, nesmí žádný výpis chybět.

4. U starých žádostí nezobrazuj, že rejstřík není, pokud byl rejstřík jako KO zaveden až po datu žádosti.

KO kritéria

Projdi vytvořené lustrace a ověřuj:

1. Doklady: PlatnostDokladu je - (t.j. není záznam o ukradení)

2. CEE: CEE_Pocet je 0.

3. ISIR: ISIR je -

4. SankcniSeznamy: SankcniSeznamVyskyt je NE (VYPNUTO 2020-08-26)

5. HledanPolicii: HledanPolicii je NE

6. BlackList: BlackList je -

7. RUIAN: UredniAdresa je -

8. Historie: Cached neni KO

Dokumentace - PayoutAccountNo

Jako účet pro vyplacení se bere první z:

1. PayoutAccountNo 2. AuthFeeNo 3. BrokerAccountNo 4. BankAccount údaj z detailu osoby 5. TxnsSummaryJSON.AcceptableBankAccount 6. první účet z PSD2/ Kontomatik

Funkce zjištění limitu pro additional amount - getAddAmount

- stav musí být Enjoying

- klient nesmí mít u žádného svého případu MaxDelayDays větší než 15

- vytáhni creditLimit z MaxOffer

- napočítej balanci případu

- pokud je balance menší než creditLimit, pak limit je rozdíl creditLimit mínus balance

- zaokrouhli na stovky

Tlačítka Schválit/Zamítnut

- tlačítko Schválit přepne na stav Signing, nastaví MaxOffer na zvolenou hodnotu, do Approved a Reason zapíše uživatele a důvod.

- tlačítko Zamítnout přepne na stav Rejected, zapíše Rejected a Reason pole.

- obojí pak vyřídí úkol evaluate, pokud existuje.

- pošle žadateli zprávu approved nebo rejected (pokud je Reason jiný než TNMULTI a TNEXPIRED).

Operace vypršení Active štítku

jednou denně u případů starších tří dnů, se stavem Drafting..Signing, bez LastActivity nebo s LastActivity starší 3 dnů:

- smaž Active štítek

- do LastActivityWas a LastStateWas ulož LastActivity a stav

- volej acceptOrReject s reject TNEXPIRED:

- změn stav na Rejected

- nastav Reason na TNEXPIRED

- (neodesílej rejected šablonu ani web-push notifikaci, ani nereportuj partnerovi)

- nastav EvaluatedAt na teď

- nastav EffectiveSCResponse na LastSCResponse

- vyřeš call "New Repeated Proving", call "New Proving", complete "Complete Application" a evaluate úkoly

- do pole Rejected dej systémový email

- založ cron "evaluate:rejected" událost

- odešli goodBye zprávu (ne při ručním zamítnutí - to jsou výnimky)

POD ERRORS

Hey! The above document had some coding errors, which are explained below:

Around line 221:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'Tlačítka'. Assuming UTF-8

Přijímání žádostí od partnerů

 If                      status   internal       internalDetail   URL        Action
 ALREADY:
 |  +-> AND DELICT          200   DelictOut      'FFReason: ...'             send:delictMessage
 |  +-> AND NOT DELICT:
 |   +-> fresh (do 30s)  200  Fresh     fresh=$$
 |    +-> Draft...Payout
 |      +-> do 3 dnu
 |        +-> stejny    404   Resume         $stav            continue   -
 |        +-> jiny     200   Resume         $stav            continue   -
 |      +-> nad 3 dnu    404   Resume         $stav            continue   -
 |    +-> Enjoying:
 |    |  +-> AA             404   EnjoyingHasAA  $aa              home       sendPushHasAA
 |    |  +-> bez AA         200   EnjoyingNoAA   $aa              home       -
 |    +-> Closed            404   Repeat         -                           sendPushClosed
 |    +-> EL/EC/DS          200   ELECDS         $stav                       send:badMessage
 |    +-> Rejected:
 |      +-> Reason KO     200   StillRejected  -                home       -
 |     +-> Reason OK     404   Rej...nExpired -                home       -
 NOT ALREADY:
    +-> AND DELICT          200   DelictNew      'CEE' apod.      home (1)   -
    +-> AND NOT DELICT      404   NewLead        -                basic      signUp

Operace claimOwnership

- pouští se při přijímání opakované žádosti od leadaře

- pokud není SourceFirst, tak do nej zapiš hodnotu Source

- do SourceLatest zapiš partnera posílajícího nový lead

- do SourceLatestAt zapiš aktuální čas

Operace confirmOwnership

- pouští se po uložení stránky formuláře

- když není SourceFirst nebo SourceLatest, tak skonči

- když je případ vytvořen před míň, než 3 dny, tak skonči

- je jiný? porovnej Source a SourceLatest

- pokud je stejný nebo není SourceChanged nebo SourceChanged je před víc než 3 dny

- tak pokračuj, jinak skonči

- nastav SourceChanged (SourceChangedDate) na aktuální čas

- nastav Source (a i skupinu případu)

POD ERRORS

Hey! The above document had some coding errors, which are explained below:

Around line 789:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'Přijímání'. Assuming UTF-8

Vyplacení main jistiny - operace runPayoutMain

- spouští žadatel ve stavu Signing při uložení formuláře se SignatureCode

- ověří se, že se nevyplácí víc, než MaxOffer

- ověří se, že v žádosti nejsou chyby

- dohledá se číslo účtu pro vyplacení z kaskády ověřených účtů {@see getAnyBankNo}

- u případu se vytvoří main pohledávka s příslušenstvím a splátkovým kalendářem

- spustí se operace sendMoney nad main

- přidá štítek PaidOut a přepne stav na Enjoying.

- pak se z loan-contract vygeneruje PDF s podepsanou smlouvou a všemi přílohami (secci-contract, gdpr, terms-of-service, pricelist).

- odešle se zpráva paidOut se smlouvou.

Vyplacení additional amount (operace runPayoutAdd)

- spouští klient ve stavu Enjoying

- částku k výplatě vytáhne z LastAddAmount.

- zaktulizuje CreditLimit a ověří, že nečerpá víc, než co mu bylo nabídnuto.

- spustí se runScreening a případné KO je zapsáno do AddRejected.

- založí pohledávku typu add

- spustí se operace sendMoney

- odešle se zpráva addPaidOut (pokud šablona existuje).

Odeslání peněz (operace sendMoney)

- odesílá na číslo účtu z PayoutAccountNo

- vytvoří úkol pro platebního robota, že má vyplatit (hned nebo posunutě, dle ApplAddPresto).

Operace onFormSave

Operace onFormSave, je volaná při uložení Telefonát formuláře.

V CRM se zobrazuje custom HTML soubor, ve kterém je formulář, který CC během telefonátu čtou a vyklikávají (tzv call-script).

Formulář má několik částí, podle toho, co se probírá (lead, return, authfee, missing, inkaso, additional, dueDate, verification, signing).

Při uložení se typicky vyřídí nějaký úkol, případně se nějaký založí, případně odejde nějaká potvrzovací zpráva apod.

Přesná logika, co se v kterém kroku děje, tu popsaná není - nejlíp to ví CC, které to čas od času přenastavuje podle svých potřeb. Mají k tomu i nějaký svůj manuál.

Dokumentace - výpisy z účtu

1. výpisy se muselo povést naparsovat

2. výpisy musí být tři a jít časově po sobě

3. poslední být z tohoto nebo minulého měsíce

TODO overeni cisla uctu (a jmena) z vypisu vs ze zadosti

TODO posouzeni obratu / transakci

Operace Opakovaná žádost nebo Opakovaná půjčka repeatProject

- pokud má osoba nějaký případ ve stavu Closed, jde o opakovanou půjčku, jinak žádost {@FIXME: aktuálně musí být předáno loan: bool parametrem}

- vypíše chybu, pokud nemá osoba všechny případy v uzavřeném stavu

- u starého vyřídí pushClosed call úkol

- založí nový případ

- u žádosti pokud byly Appl* údaje žádosti kompletní, posune do Proving, jinak do Drafting

- u půjčky stav nastaví na Redrafting

- u žádosti se přidá štítek First, u půjčky Repeated

- u žádosti se nastaví skupina dle předešlé žádosti, u půjčky skupina REPEATED

- nastaví se ApplRequestedAmount, pokud je zadáno

- urči defaultní BaseURL a Site

- u půjčky se přidá IdCard štítek (vždy)

- u žádosti pokud je SourceLatestAt do 3 dnů, tak do Source se překopíruje SourceLatest.

- u půjčky se překopíruje se Source

- překopírují se Appl* údaje, které v configu mají copy

- překopírují se údaje případu, vyjmenované v configu v copyOnReAppl resp. copyOnReLoan

- u žádostí/půjček opakovaných do 30 dnů se překopírují údaje případu, vyjmenované v configu v copyOnReApplLess30D resp. copyOnReLoanLess30D

- přidá se AuthFee štítek, pokud už byl

- 221212 NE: nastaví se PayoutAccountNo, pokud jde z předešlé určit

- pole ApplYourIncome, ApplIncomeSource a ApplYourExpenses se překopírují do LastYourIncome, LastIncomeSource a LastYourExpenses.

- do LastCreatedISO se zapíše datum vytvoření předešlého případu (žádost) nebo datum vytvoření první pohledávky z předešlého případu (půjčka)

- zkopíruje se pole WebSubscription

- přidá WebNotSeen údaj (ne štítek).

- přepočítá příjmy (IncomeAll/IncomeCompliant) - třeba i z předešlého případu (přes osobu), ale s jiným časovým oknem. TODO: Na FE pak buď chtít Kontomatik nebo ne.

- vytvoří aktivita NewTrashLead nebo ResumedTrashLead

- zkusí poposouvat v procesu, kam až dojde (preScreenAndSwitch, TODO: tryToAutoProve, TODO: newComplete)

Operace runScreening

Při každém spuštění runScreening (ručním nebo v kroku front-endu), při prescreenu nebo při finální kontrole, se:

- pro kazdy config.prescreenRegistries nebo config.koRegistries (v poradi dle configu) se dohleda posledni

- pokud není nebo je KO, tak skončí (vrátí kód zamítnutí, u RejectReason kód a čas zamítnutí předešlé žádosti)

- pokud je malo dat na rejstrik, tak konec

- (napr. pro Doklady je potreba CisloDokladu, pro TelcoScore telefon,...)

- (pro placene je potreba validni formData a kompletni dokumentaci)

- pokud jde o předschválení, nepouští se TelcoScore (není to KO registr)

- jinak se spusti lustrace v tomto rejstriku

ERROR: Can't open /opt/is/lib/Loan/Update.pm: No such file or directory at .lib/Utils.pm line 1070.

Additional amounts

- poplatek za prolongaci počítán ze součtu dluhů na otevřených main/add jistinách.

- DPD je bráno z první otevřené pohledávky. (U LOC muze být DPD na jednotlivých pohledávkách různé...)

- prolongace prodlužuje všechny otevřené pohledávky (ne nutně první).

- denní úrok/pokuta je počítána na všech otevřených main, kons a add pohledávkách případu jednotlivě, nezávisle.

- pokuta je přidávána jen do příslušenství main pohledávky.

- export pro ExtCollection dle DPD první otevřené pohledávky, celkového dluhu případu, ContractDate a IssuedDate dle první otevřené pohledávky, PrincialAmount součet všech otevřených main/add jistin, TotalDebt balance případu (vč. služeb a příslušenství).

- ? hodnoty pro šablony Loan. (RequestedAmount, ReqFeeAmount, ReqAPRRate, Principal, FeeAmount, TotalAmount, APRRate) jsou počítány z Údajů případu, nezávisle na additional amounts / repeated, ale jde to opravit. Hodnoty Field.* jsou brány z údajů natvrdo.

- pro NRKI export by to už mělo být OK.

- při výplatě se cron událost s poznámkou o platbě označí za nevyřízenou, automat pak prochází tyto nevyřízené a dohledává je na účtě. Když je, vyřídí. (neovereno).

- (irelevantní: poplatek za půjčku záleží na First/Repeated štítku?? - rozdíl mezi add a repeat?)

- (irelevantní: u repeatLoan zohledňuje grace period pro výpisy od výplaty první otevřené main pohledávky.)

- (irelevantní: do max. počtu prolongací config.prolongMaxCount se počítají všechny prolongace, nejenom otevřené.)

- u testingu nebo po 2020-09-01 se v klientské sekci zobrazuje možnost dočerpat úvěr do výše addAmount (viz níž)

- addAmount je počítaná jako MaxOffer nebo CreditLimit, mínus balance jistiny případu (je-li víc nebo rovno 1000, je-li víc nebo rovno 7 dnů do splatnosti). (bylo to min(SA,MaxOffer) dvou, dočasně, protože prý manuální určení max. limitu u opak. půjčky má větší váhu než rozhodnutí systému)

- při výpočtu feeAmount je počítán poplate dle ceníku z dne vytvoření případu.

- (irelevantní: doplacení pohledávky změní stav pohledávky na uzavřenou, ale není to nutně Closed stav případu)

- (irelevantní: opakovaná půjčka založí novou main pohledávku)

- TODO: opakovani prolongaci je mozne na max 11 mesicu (ne 11x prolongace) od vydani posledni main

- TODO: pro ExtCollection do jedne bunky seznam cerpani

- TODO: u cron payout poznámky zobrazit konfirmaci vyplacení

- FIXME: možnost přidat Insurance a InfoSMS, pokud jsou u main, tak je neučtovat znova

- FIXME: nabídnout Presto volitelně vždy

- FIXME: smlouva

- FIXME: šablony (SMS, mail, - SECCI)

- FIXME: marketing - mailing pro Enjoying s addAmount

POD ERRORS

Hey! The above document had some coding errors, which are explained below:

Around line 29:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'počítán'. Assuming UTF-8

 Pohledávky

Správa pohledávek

Hromadné e-PR

Služba slouží k automatizovanému hromadnému vygenerování a podání formuláře Návrh na vydání el. platebního rozkazu.

V sekci Šablony je potřeba nejdříve vyplnit ukázkovou šablonu -- vzor formuláře. Pro hromadné podání e-PR pak stačí mít tabulku s podklady a ZIP soubor s přílohami.

Generování e-PR formulářů

Formuláře se generují doplňováním šablony údaji z tabulky, a to ve dvou krocích:

1. Výpočet hodnot a kontrola správnosti tabulky

Při generování formulářů z tabulky se nejdřív projde každý řádek tabulky, doplní se některá dopočítavaná pole (pokud chybí) a zkontroluje se formální správnost řádku.

Pokud neexistuje pole VariabilniSymbol je vygenerováno z RefNo.

Do pole TodayISO je zapsán dnešní den.

Jsou-li na vstupu pole KapUrokOd, KapUrokDo a KapPoplatekKc, je vypočteno pole s kapitalizovaným zákonným úrokem KapUrokKc a KapJistinaKc.

Je-li na vstupu pole KapPoplatekKc, je z polí KapUrokOd a KapUrokDo vypočten UrokKc a Castka.

Pro pole Splatnost je vypočteno o den posunuté datum SplatnostPlusJedna.

Není-li pole Soud ale je SoudName, je kód soudu odhadnut z názvu soudu. Pokud není ani SoudName, je soud určen poměrně komplikovaně dle PSČ a názvu obce.

Pro žalování na krajský soud je potřeba zadat pole Soud nebo SoudName a vyplnit pole VecnaPrislusnost.

Pole PetitCastka je součet Castka, SmluvniPokuta a NakladyJine.

K datumovým polím a polím s částkou, ať už jsou v jakémkoliv formátu, jsou přigenerovány pole obsahující tuto hodnotu v obvyklém českém tvaru a v tzv. ISO formátě. U polí Castka, SOP, NakladyJine,... a všem končícím na Kc je vytvořeno pole se suffixem Number s ISO tvarem a suffixem Human s českým tvarem. Např. pro Castka "1880,20" je vygenerováno CastkaHuman "1 880,20" a CastkaNumber "1880.2". U polí Splatnost... a všem končícím na Dne, Den je vypočten český formát Human a ISO tvar YYYY-MM-DD ISO.

Z pole CeleJmeno je vytaženo Jmeno a Prijmeni.

2. Kompletace a generování formulářů

V základní variantě je pro každý řádek tabulky vygenerován jeden formulář.

Pro více nároků je však možno každý nárok specifikovat na vlastním řádku a uvést u nich stejné RefNo. Formulář je pak vygenerován jeden pro všechny řádky se stejným RefNo. Pro vyplnění formuláře se použijí údaje z prvního řádku, sekce s nároky je pak vygenerována pro každý řádek jedna.

Ze součtů PetitCastka jednotlivých nároků je zákonným způsobem vypočteno pole SOP, OdmenaUkonu dle 177, a jsou vyčísleny celkové náklady.

Počet paušálů, zda jde o ustálený vzor a počet úkonů je možno zadat v šabloně nebo i jednotlivě v MS Excel tabulce ve sloupcích PocetPausalu, UstalenyVzor (0 nebo 1) a PocetUkonu.

Pokud je na vstupu ZIP soubor s přílohami, jsou k případu přiloženy společné přílohy a pak všechny přílohy případu -- přílohy ve složce pojmenované dle RefNo nebo soubory pojmenované dle masky RefNo, podtržítko nebo lomítko a název souboru.

Následně se vygenerují XML data formuláře a tyto jsou pro jistotu zkontrolovány, zda odpovídají požadavkům e-podatelny (tzv. XSD definici).

K systému je k dispozici ještě dokument ukázkami -- pro zaslání nás kontaktujte.

Evidence pohledávek

Pohledávky je možné evidovat a spravovat v rámci služby Případ. U případu je možné evidovat jednu nebo více pohledávek, jejich úhrady, splátkový kalendář apod.

Import plateb

Do systému je možno naimportovat seznam plateb, např. z el. bankovnictví banky. Vstupní tabulka by měla mít sloupce VS, Uhrazeno a Datum, případně ještě ID (transakce), CisloUctu (plátce) a PrijatoNa (č.ú. příjemce), popřípadě může jít o export jedné z podporovaných bank (pro více informací nás kontaktujte).

Při párování platby systém potřebuje znát osobu dodavatele (klienta/věřitele), které platba patří - stejné VS může používat více dodavatelů.

To se určí buď zadáním skupiny při importu tabulky, nebo sloupcem DodavatelIC. Není-li zadáno, hledá se ve vlastních pohledávkách.

Dále je potřeba napárovat platbu na pohledávku, ke které platba patří. Nejdřív se hledá pohledávka se stejným VS, není-li nalezena, je hledána osoba se shodným RČ (mající buď jen jeden případ nebo jen jeden neuzavřený případ), nakonec je hledán případ se shodným RefNo. Nelze-li platbu spárovat jednoznačně, je vypsána chybová hláška a je potřeba údaj v tabulce opravit ručně.

Po dohledání pohledávky se dohledá případ pohledávky a platba se začne připisovat postupně všem zcela neuhrazeným pohledávkám od pohledávky s nejstarším datem splatnosti.

Jsou-li zcela uhrazeny všechny pohledávky případu, systém o tom informuje.

Import pohledávek k případům

Pohledávky lze importovat současně s případy nebo lze pohledávky nahrát k případům i dodatečně (např. jako další pohledávky). Nahrávání je hromadné na základě MS Excel souboru, který by měl obsahovat následující sloupce:

 • RefNo: Povinné. Ke kterému případu zatřídit pohledávku.

 • VS: Povinné. Variabilní symbol pohledávky (např. faktury).

 • Částka: Povinné. Jistina pohledávky

 • Splatnost: Povinné. Datum splatnosti pohledávky.

 • Vystaveno: Datum vystavení. Pokud chybí, použije se datum splatnosti.

 • DatumVzniku: Datum vzniku závazku - např. datum podepsání smlouvy, ze které plyne nárok.

 • Poznámka: Zobrazuje se v detailu pohledávky.

 • Uhrazeno: Pokud byla pohledávka (částečně) uhrazena, pak výše úhrady.

 • UhrazenoDne: Datum (poslední) úhrady.

 • Dodavatel: IČ osoby dodavatele (vystavitele, příkazce) pohledávky. Není-li, použije se osoba s takovou rolí z případu.

Je také možno uvést sloupec Rewrite s VS pohledávky - v tom případě bude dohledána stávající pohledávka a údaje v ní aktualizovány. Aktualizují se pole Částka, Splatnost, Vystaveno, Poznámka, příslušenství (jsou-li uvedeny) a příp. je přidána platba dle Uhrazeno a UhrazenoDne sloupců.

Fields: Amount, DueDate, Issued, Note, Paid, PaidDate, Currency.

Finance případu

Na základě pohledávek evidovaných u případu a evidovaných plateb systém vypočítává následující hodnoty (není-li řečeno jinak):

 • Částka: součet částek pohledávek po splatnosti.

 • VS: RefNo případu, u nastavených skupin RČ dlužníka.

 • Uhrazeno: součet uhrazených částek jednotlivých pohledávek po splatnosti.

 • Jistina, JistinaNumber: jistina věřitele (bez nákladů, s příslušenstvím).

 • Nárok, Claim: jistina věřitele (bez nákladů či příslušenství).

 • Příslušenství, PříslušenstvíNumber: Nesplacený dluh na příslušenství (úrocích, smluvních pokutách,...).

 • Aktuální, AktuálníNumber: Nesplacená část dluhu - součet Jistiny a Příslušenství mínus Uhrazeno.

 • NejstaršíSplatnáDnů: Počet dnů od splatnosti první splatné pohledávky.

 • První: Pohledávka po splatnosti s nejmladším datem vystavení.

 • PočetPohledávek: Počet pohledávek po splatnosti.

 • BudoucíSplátky: součet budoucích (ještě očekávaných) splátek splátkového kalendáře. Splátky splatné před dneškem se nezapočítavají, i když ještě nebyly uhrazeny.

 • PosledníPlatbaDne: datum poslední přijaté platby

 • PosledníPlatbaKč: výše poslední přijeté platby

 • ČástkaBezZastoupení, ČástkaBezZastoupeníNumber: Částka bez pohledávek, kde je dodavatelem některý z předdefinovaných advokátů, včetně příslušenství, mínus její úhrady.

 • ČástkaZastoupení: Částka jen pohledávek, kde je dodavatelem některý z předdefinovaných advokátů, nezávisle na jejím datu splatnosti, mínus její úhrady.

 • NumČBZ, NumČZ: ČástkaBezZastoupení a ČástkaZastoupení jako celé číslo zaokrouhlené nahoru.

 • DluhVěřiteli, DluhVeriteliNumber - Částka včetně úroků a příslušenství mínus Uhrazeno u pohledávek věřitele po splatnosti.

 • NákladyVymáhání, NákladyVymáháníNumber - Částka včetně úroků a příslušenství mínus Uhrazeno u pohledávek agentury (ne věřitele, ne advokáta) po splatnosti.

Vyúčtování pro věřitele

Systém eviduje příchozí platby a automaticky jednou v týdnu (typicky v noci z neděle na pondělí) generuje vyúčtování pro věřitele.

Průběžně během týdne lze přitom hlídat, zda se vyúčtování generuje správně a lze si zobrazit náhled vyúčtování.

Vygenerované vyúčtování má své ID ve tvaru YYMMNNN, kde NNNN je zvyšující se číslo za daný měsíc. Vyúčtování lze zpětně stáhnout přes webové rozhraní.

Vygenerování vyúčtování probíhá tak, že jsou vybrány ty platby z dané skupiny, které ještě nebyly vyúčtovány.

Z tabulky plateb je vypočteno vyúčtování, které je pak zasláno na zadaný e-mail ve formě MS Excel a ABO souboru (vrací-li se nějaká platba věřiteli) a u plateb je poznačeno, že byly vyúčtovány (a budou brzo uhrazeny na účet věřitele). Odeslané Vyúčtování a ABO soubor se zapíšou do systému.

Výpočet vyúčtování

Při výpočtu vyúčtování se m.j. počítají následující sloupce.

RefNo, RC, Jmeno, Pohledavka, ID

RefNo případu, RČ nebo IČ dlužníka, jméno a příjmení nebo název dlužníka, ID pohledávky a ID platby v iSpisu.

Ucet

příznak, na jaký náš účet platba přišla (důležité pro přeposílání vratek). U plateb, které přišli věřiteli, je pole prázdné. U účtu advokáta je nastaveno 'advokát'.

Protiucet, VS

číslo účtu, ze kterého platba přišla a VS, pod jakým platba přišla.

Castka

částka platby po rozdělení na jednotlivé pohledávky.

Procento

procento provize za danou platbu. U našich pohledávek 100%, u pohledávek klienta výpočet dle nastavení skupiny či případu (pole ProvizeProcent u případu či skupiny). Procento je bez DPH.

Provize

výpočet hodnoty provize (Procento z Castky). Celá suma u našich pohledávek.

Vratka

jde-li o pohledávku věřitele a je-li vypočtena provize, pak Vratka je rozdíl Castka mínus Provize.

Fakturovat

bylo-li hrazeno na účet věřitele či advokáta (dle pole Ucet), bude potřeba částku Fakturovat věřiteli nebo advokátovi zvlášť vyfakturovat.

Vyuctovano

pod jakým ID vyúčtování byla platba vyúčtována. Zobrazuje se jen přes web u historických vyúčtování, nikoliv při generování nového vyúčtování.

Generování ABO souboru

Pro snadné odeslání vratek věřiteli se spolu s vyúčtováním generuje tzv. ABO soubor pro el. bankovnictví banky.

V ABO souboru jsou ty řádky z tabulky vyúčtování, které obsahují nenulovou vratku a současně mají vyplněn Ucet (na který platba přišla, nevyplněno - přišlo na účet věřitele). Přeskakuje se historický účet s názvem "FIO" (neznámé FIO číslo účtu u starších plateb).

VS platby je Pohledavka (ID pohledávky věřitele), zdrojový účet pro realizaci platby je účet, na který platba přišla, do poznámky je zapsáno RefNo případu a ID platby v iSpisu. Do SS se zapíše RČ nebo IČ dlužníka.

Podávání e-PR ze služby Případy

Pro podávání el. platebních rozkazů z Případů je zapotřebí:

 • Vytvořit případ či případy, např. hromadným importem z MS Excel tabulky. V tabulce by měl být popis případu, včetně osob, pohledávek a dalších údajů nutných ke generování e-PR.

 • Dále je vhodné rozeslat předžalobní upomínku (upomínky), a to vytvořením vzoru dopisu přes Dopis - Správce šablon. Pro detaily šablon nás kontaktujte, pomůžeme. Dopisy je pak možné rozeslat pomocí hromadné akce Odeslat...

 • U případů je dále potřeba mít v sekci Pohledávky zadány pohledávky, z nichž alespoň jedna musí být po splatnosti a musí být zadána včetně formy úročení (zákonné apod.) a dalšího příslušenství (náklady na vymáhání,...).

 • Dále je potřeba připravit šablonu v sekci Dopis - Správce šablon - Žaloba, která bude obsahovat text skutečností. V rámci této šablony můžete psát texty žalob v různých variantách, kde text můžete odlišit např. pomocí podmínek dle skupiny případů, kategorie, štítků či Údajů případu.

 • Soubory s důkazy uložte do jednoho ZIP souboru a ten nahrejte pomocí funkce Případy - Nahrát dokumenty k případům. Společné (opakující se) přílohy můžete rozkopírovat pomocí Nahrát dokument k více případům. Při vkládání zadejte druh dokumentů e-PR důkazy.

 • Správnost šablony lze ověřit označením nějakého případu v seznamu případů a volbou Provést akci - Odeslat - CZEPO. To k případu vygeneruje XML, které můžete nahrát do EPR.pdf formuláře v Adobe Readeru pomocí volby Edit - Form Options - Import data. Po kontrole můžete podání buď odeslat ručně mimo iSpis a u podání v detailu případu kliknout na Odeslánonebo připravené XML k odeslání z iSpisu z detailu případu opět vymazat.

 • Je vhodné zajistit, aby e-mail, na který Vám budou soudy zasílat el. doručenky se spisovými značkami, byl v kopii přeposílán na epr@sokordia.cz. Po nastavení přeposílání je potřeba nám dát vědět, přeposílání ještě ověříme.

 • Pro odeslání podání zvolte případ či případy a zvolte Provést akci - Podat na soud - CZEPO: czepo-epr. Následně budete mít možnost správnost vygenerovaných podání namátkově zkontrolovat a po vložení PFX certifikátu i odeslat.

Služba odesílání e-PR je zpoplatněná, viz příslušný ceník.

 Dokumenty

Šablony dokumentů

Služba Dopis a také řada funkcí ve službě Případ umožňuje automatické generování dokumentů. Vzorem, jak má dokument vypadat, je přitom šablona -- text doplněný o tzv. personifikaci -- proměnlivé údaje doplňovány z dat systému.

Správce šablon

Důležitou součástí systému pro správu případů je Správce šablon.

Správce šablon umožňuje jednoduše evidovat šablony různých typů -- ať už vzorové e-maily, SMS-ky, poštovní dopisy či datové zprávy.

Výzvy -- speciální druh šablon

U šablony je možné evidovat způsob, kdy se mají "aktivovat" -- automaticky odeslat. Takové šablony, nazývané "výzvy", můžou být např. oslovení firem v kategorii Marketing nebo upomínky osobám v kategorii Inkaso apod.

Lze nastavit např. generování výzvy N dnů po vytvoření případu, N dní před nebo po termínu splátky splátkového kalendáře apod.

Dále je potřeba nastavit, kterých skupin případů se výzva týká (standardně všech), které kategorie a kterého stavu. Výzvy se pak generují pouze u případů ve stejné kategorii a stavu.

Výzvy můžou být aktivovány automaticky a na jejich aktivaci může být navázána akce.

Příkladem akce může být zpoplatnění výzvy v kategorii Inkaso, kdy se před odesláním výzvy může zaúčtovat poplatek. Poplatek je zaúčtován jako další pohledávka, kde VS je RefNo případu, rozšířené o dvě cifry s nejmenší nepoužitou hodnotou (např. postupně 01, 02, 03,...). U takové pohledávky je jako dodavatel vyplněn dle nastavenení šablony buď dodavatel případu (viz popis Případu, typicky věřitel) nebo vaše společnost, objednatel je objednatel případu, datum vystavení i splatnosti je nastaveno na dnešní datum.

Lze nastavit také identitu osoby, pod kterou se má konkrétní výzva odeslat.

Lze použít např. pro zasílání výzev pod identitou právního zástupce (advokáta).

Zadává se jako IČO osoby nebo speciální hodnota -1, která značí, že se má identita převzít z nastavení skupiny. V nastavení skupiny je pak potřeba zadat 'SendAs IČO' nebo spolu s názvem kategorie - např. 'SendAsAdvokat IČO'.

Počet dnů, kdy má být vygenerována výzva, je sice interně ukládán v hodinách (a lze jej zadat desetinným číslem), nicméně kontrola a odesílání se provádí pouze jednou denně.

Odesílání zpráv přes šablony

U šablony je možno specifikovat, jakým kanálem se má zasílat.

Dokud toto není nastaveno, implicitně jsou HTML šablony zasílány na e-mail, DOCX (nebo ODT) poštou a TXT soubory jako SMS.

Při odesílání zprávy se přihlíží na kanál, kterým zpráva odchází. Např.:

U e-mailů je šablona poslána v příloze, pokud není ve formátu TXT nebo HTML. Na žádost je možno nastavit, z jaké adresy mají e-maily odcházet, implicitně jde o výchozí e-mail Vaší registrace v systému (standardně e-mail prvního přihlašovacího účtu).

U dopisů je jako adresa odesílatele uvedena kontaktní adresa Vaší společnosti zadaná při registraci do systému. Adresa příjemce je jeho AdresaDoručovací, není-li vyplněna tak AdresaHlavní, není-li vyplněna ani ta tak AdresaSídlo. AdresaDalší použita není.

U datových zpráv lze zadat také pole Naše zn. a Vaše zn.

Některá pole jsou ignorována, např. u dopisů či SMS nelze zadávat předmět zprávy, u SMS nelze přikládat přílohy apod.

 Lustrace

Lustrace - ověřování osob v CEE a dalších rejstřících

Uživatelský popis služby je ve prezentační části webu, obsahující rovněž technický popis jednotivých rejstříků.

Pro popis aplikačního rozhraní nás kontaktujte.

 Advokát

Inbox

Služba Inbox slouží k evidenci a vyřizování úkolů - datových zpráv, pošty, nevyřízených úkolů z případů apod.

Základní popis viz Inbox - sekce Popis.

Inbox - Pošta

Služba Inbox slouží také pro zpracování příchozí i odchozí pošty a generování Knihy příchozí a odchozí pošty.

Příchozí pošta

Příchozí poštu je vhodné naskenovat a nahrát do systému. Nahrát sken lze pomocí Inbox - Provést akci - Nahrát příchozí poštu.

Následně je možno poštu zatřídit k souvisejícímu případu či pomocí Otevřít vyplnit základní údaje o poště - odesílatele, příjemce apod.

Po faktickém vyřízení věci lze úkol s poštou označit za vyřízený.

Odchozí pošta

Systém iSpis umožňuje odesílat dopisy přímo prostřednictvím několika poskytovatelů poštovních služeb, např. přes hybridní poštu České pošty, a.s. (DopisOnline) nebo si můžete dopisy tisknout a odesílat ručně sami.

Poskytovatele lze nastavit v Nastavení - Případy.

V případě ručního tisku a odesílání se po kliknutí na Nová zpráva - Odeslat do Inboxu (a i k případu) uloží PDF s dopisem k odeslání.

Takový úkol v Inboxu je možné vyřídit pomocí Inbox - Provést akci - Odeslat poštovní dopisy, kdy je možné dopisy hromadně stáhnout, fakticky je odeslat a označit dopisy v systému za odeslané.

Kniha odchozí a příchozí pošty

Přes Inbox - Provést akci - Stáhnout Knihu pošty lze stáhnout tabulku s přehledem příchozí nebo odchozí pošty za zadaný měsíc.

Řízení

Řízením se myslí soudní, exekuční nebo insolvenční řízení.

Řízení je vždy interně navázáno na nějaký případ, nicméně může jít o prázdný případ (bez vyplněného RefNo, více viz Služba Případy).

U řízení je evidována spisová značka, interně ukládána ve formě např.: "OSSEMOS:19NC82/2009", "EPR1612/2012", "117EX12/2008", "INS13/2008",...

Systém má omezení, že umožňuje evidovat řízení, pouze pokud má Váš zákaznícký účet vyplněn identifikátor vaší datové schránky. (Ten se vyplňuje během registrace automaticky).

Systém pravidelně na základě údajů z webu http://infosoud.justice.cz nebo http://isir.justice.cz aktualizuje stav řízení. Při aktivaci služby Řízení pak systém pravidelně o změnách v řízeních informuje e-mailem.

U řízení je možno evidovat tzv. specifický identifikátor soudního rozhodnutí nebo usnesení, umožňující automatizovaně stáhnout dokument včetně doložky právní moci (viz také "epr/infodokument"). PDF včetně doložky je pak u řízení uloženo (je možno ho stáhnout či přiložit k návrhu na exekuci).

Účtování

Popis účtování viz Případ - Účtování (příp. Management - Účtování).

 Ostatní

Zobrazování údajů v tabulkách

Na mnoha místech v systému jsou zobrazovány údaje v tabulkách, namátkou případy, osoby, datové zprávy, pohledávky,...

Toto zobrazování má některé společné rysy.

U Řízení lze vyhledávat i podle části spisové značky.

U Pohledávky je vyhledáváno dle variabilního symbolu pohledávky.

Registrace Vaší společnosti v systému

Registrace Vaší společnosti v systému obsahuje veškeré Vaše nastavení, veškerá Vaše data a další fakturační, provozní a interní údaje systému.

Registrace je svázána s fakturačními údaji, není možno vytvořit více registrací se stejným fakturačním IČ.

U registrace je také evidováno ID Vaší datové schránky, a to pro službu Schránka a pro službu Řízení.

K jedné registraci (skupině) může mít přístup více uživatelů -- může být zřízeno více přístupových účtů (přihlašovací e-mail a heslo), pro každého pracovníka jeden. Přístupové údaje by neměly být sdíleny více uživateli (systém veškeré akce uživatelů eviduje k případnému dohledání, na přístupové údaje jsou evidována různá nastavení uživatelů, zobrazování novinek v dokumentaci apod.). Pro automatizované akce (např. přístup přes API) by měl být vytvořen nový přihlašovací účet (e-mail). Vytváření a rušení přístupových údajů je možný přes sekci Nastavení.

Údaje o Vaší identitě (společnosti) jsou v systému evidovány dvakrát -- jednou pro fakturační a interní potřeby, jednak jako osoba ve Vaší evidenci osob (viz Osoba). Tyto jsou použity například při odesílání dopisů pro nadepsání adresy odesílatele na obálku.

Výchozí e-mail

Výchozím e-mailem je e-mailová adresa prvního přihlašovacího účtu (uživatele), typicky uživatele, který provedl registraci společnosti do systému.

U uživatelů používajících pouze službu přeposílaní datových zpráv na e-mail (služba Email), je výchozím e-mailem adresa "ID-schránky" @ ispis.cz.

Fakturační e-mail

Fakturační e-mail je totožný s výchozím e-mailem. Na žádost je možno nastavit jinou adresu.

E-mail pro službu hlídání insolvencí

E-mail je totožný s výchozím e-mailem. Na žádost je možno nastavit jinou adresu nebo zasílání v kopii.

Adresa odesilatele výzev osobám

Při odesílání dopisů je jako adresa odesílatele použita adresa sídla z přihlašovacích údajů uživatele. Podobně při odesílání e-mailů je použit výchozí (první) e-mail uvedený při registraci účtu. Na žádost je možno nastavit adresy jiné.

Oprávnění uživatelů v systému

Přes sekci Nastavení je možno nastavovat oprávnění (role) jednotlivých uživatelů ve skupině.

Uživatel může mít role ve více skupinách (registracích společností v systému), v tom případě se může přepínat mezi skupinami (společnostmi) přes tlačítko Přepnout v menu vpravo nahoře.

Není-li řečeno jinak, uživatel má roli 'administrátor'.

Role jsou v systému předdefinovány, nicméně na požádání můžeme vytvořit roli na míru. Přes sekci Nastavení - Oprávnění lze ověřit, jaká přesně práva daný uživatel má.

Oprávnění uživatelů (roli) lze konfigurovat ve dvou úrovních. V první úrovni se nastavuje, zda uživatel smí:

 • číst údaje (prohlížet, stahovat)

 • měnit údaje (přidávat, upravovat, mazat)

 • spouštět akce (nevratné, externí, placené)

Tím lze jednoduše nastavit rámcové možnosti uživatele, např. že může číst, může měnit údaje, ale nesmí nic spouštět (odesílat dopisy, podávat el. platební rozkazy, provádět placené lustrace apod.)

Pro jemnější nastavení lze u každé kategorie omezit uživatele na zadaný výčet práv. Např. lze omezit, že sice může údaje měnit, ale má pouze právo "přidávat poznámky k případům".

U některých práv lze navíc nastavit omezení, na které objekty se toto právo vztahuje. Lze tak např. říct, že uživatel může přidávat poznámky, ale pouze k případům ve stavu Návštěva.

Speciálním omezením práva je omezení na skupinu věřitele. Takový uživatel (věřitel) smí pouze do případů "své" skupiny.