Trials - Podmínky

Řízení - evidence soudních řízení pro advokáty

Pokud chcete, případně pokud to stanovy Vaší firmy vyžadují, můžete se společností Sokordia, s.r.o. uzavřít písemný smluvní vztah.

Ten je rozdělen do dvou částí -- rámcové smlouvy týkající se obecně služeb společnosti Sokordia,s.r.o. a jejího dodatku řešícího samotnou službu Řízení.

Dodatek ke smlouvě o poskytování softwarových služeb - služba Soudní řízení

1. Objednávatel:

Jméno či název společnosti:
se sídlem/místem podnikání:
zapsán v:
IČ: ,
DIČ:
dále jen „objednatel“

a

2. Poskytovatel:
obchodní společnost Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle C, vložce číslo 64409 
se sídlem: Antonínská 564/18, 602 00, Brno - Veveří 
IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088
bankovní spojení: 4888311001/5500
jejíž jménem jedná Mgr. Martin Šárfy, jednatel 
dále jen „poskytovatel“  
společně také „smluvní strany“

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

tento dodatek ke smlouvě o poskytování softwarových služeb

1. Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Služba definovaná v tomto dodatku rozšiřuje stávající funkcionalitu systému Sokordia.

1.2. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat a udržovat službu "Soudní řízení“ - službu dostupnou přes webové rozhraní sloužící k evidenci a automatizovanému získávání informací o soudních řízeních.

1.3. Služba "Soudní řízení" je specifikována následovně:

  1.4. Zprovozněním služby se rozumí:

  • 1. Instalace služby, nastavení počátečních parametrů.
  • 2. Zřízení uživatelských účtů a předání údajů objednateli pro přístup do webového rozhraní služby.
  • 4. Předvedení spuštění a proškolení v používání služby (např. formou telefonické asistence).

  2. Článek II. – Odměna

  2.1. Cena služby je určena na základě počtu hlídaných soudních řízení následovně:

  • Do 100 řízení – ZDARMA
  • Do 1000 řízení – 2.000 Kč ročně
  • Více než 1000 řízení – Kalkulace na vyžádání

  3. Článek III. - Závěrečná ustanovení

  5.1. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  V Praze, dne 25. 5. 2024.

  ________________________________________________
  ________________________________________________
  Sokordia, s.r.o., za kterou jedná jednatel
  Mgr. Martin Šárfy

  Elektronicky podepsanou smlouvu pošlete na email info@sokordia.cz. Obratem Vám ji elektronicky podepsanou pošleme zpět.

  K uzavření smlouvy však dochází už faktickým používáním služby! Společnost Sokordia, s.r.o. se tímto veřejně zavazuje plnit smlouvní podmínky i bez písemného podpisu smlouvy.